นโยบายและเงื่อนไข

นโยบายและเงื่อนไข

1.นโยบายการสั่งซื้อ
สินค้าและบริการของเรา
-จำหน่ายโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก
-จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทัวร์ทั่วโลก
-จำหน่ายแพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน + โรงแรมที่พัก)
-จำหน่ายแพ็คเกจทัวร์ล่องเรือสำราญ
-จำหน่ายแพ็คเกจทัวร์ล่องเรือสำราญ
-ผลิตและจำหน่ายทัวร์แบบหมู่คณะ

การสั่งซื้อสินค้า

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้ากับทางเราได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

-สั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์ เบอร์โทร 02-048-8785-7 หรือ Hotline : 085-1511000 
วันทำการ วันจันทร์
เสาร์ เวลา 08.30 -17.30 น. เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

-ท่านสามารถค้นหาข้อมูลสินค้าและสั่งซื้อโดยการตอบรับใบจองทัวร์ และส่งกลับมาได้ ตามช่องทางดังนี้
Facebook : Freebirdtour
Line@ : @freebirdtour
Line : Freebirdtour
-สั่งซื้อผ่านทาง email :  nid.freebirdtravel@gmail.com  โดยระบุรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อและจำนวนผู้เดินทาง
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเมล์แล้วจะสรุปรายการ เอกสารที่ต้องใช้ พร้อมจำนวนเงินที่ต้องชำระกลับไป
ภายในวันทำการ วันจันทร์
เสาร์ เวลา 8.30 -17.30 น. เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

-สั่งซื้อผ่านทาง Fax เบอร์ 02-048-8788  วันทำการ วันจันทร์ เสาร์ เปิดทำการ 24 ชั่วโมง ทางเราจะตั้งระบบรับ
Fax แบบอัตโนมัติไว้ เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

2. นโยบายการชำระเงิน
ท่านสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้ดังนี้

1.ชำระผ่านธนาคารเข้าบัญชีที่บริษัทกำหนด
ท่านสามารถเลือกช่องทางการชำระได้ ดังนี้
เค้าเตอร์ธนาคาร
,ตู้ ATM ,Internet banking,ลูกค้าทำรายการผ่านเวปไซด์ ,ธนาคารด้วยตัวเอง
2. เข้ามาชำระที่สำนักงานของบริษัทฯ
-บัตรเครดิต   ค่าธรรมเนียม 3%
-เงินสด        ไม่มีค่าธรรมเนียม

** กรณีชำระเงินผ่านธนาคารและบัตรเครดิต   แจ้งชำระเงินโดยส่งสำเนาการชำระเงินมาที่ โทรสาร  02-0488785-7
   หรือ  อีเมล์  freebirdtravel@gmail.com

3. นโยบายการบริการ

เงื่อนไขการบริการ :

-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง

-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ 
การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด

-เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์
ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งก่อนเดินทาง

-บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง
อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง

-ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจาก
การควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน
, ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 -ชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน
***การจองทัวร์จะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อทางบริษัทฯได้รับเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น***

ค่ามัดจำท่านละ   : 50,000-20,000 บาท
สำหรับทัวร์ยุโรป / ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด์ / แอฟริกา  / จอร์แดน / อียิปต์ / ตุรกี

20,000-5,000 บาท
สำหรับทัวร์เอเชีย / ญี่ปุ่น / จีน / เกาหลี / ฮ่องกง / สิงคโปร์

                                **หรือตามที่แต่ละโปรแกรมกำหนด**

กรณียกเลิก **สำหรับทัวร์ยุโรป**

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น)                
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วัน หักค่ามัดจำทั้งหมด + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)                             

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน หักค่าทัวร์ 75 % และค่าใช้จ่ายอื่น(ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง)               

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์                                           

หากผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม จะหักค่าใช้จ่าย 100%

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก

วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

กรณียกเลิก **สำหรับทัวร์เอเชีย**

-ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

-กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจำครึ่งหนึ่ง(นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)

-กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจำทั้งหมด (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)

-กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)

-กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)

หมายเหตุ : เงื่อนไขการยกเลิกข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง   

4.นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

freebirdtravel0669.readyplanet.site ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของบริษัท ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์
ของบริษัท ดังต่อไปนี้

         -    หมายเลข IP คอมพิวเตอร์

-    ชนิด Browser และอุปกรณ์ที่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทได้(สมาร์ทโฟนต่างๆ)
-    ข้อมูลการเยี่ยมชม และการสั่งซื้อสินค้า

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

ทางเว็บไซต์ www.freebirdtravel.comจะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์และการโทรศัพท์ และช่องทางติดต่ออื่นๆ(Line ,Facebook )เท่านั้น
โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ก่อน โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมล์จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง
 
หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรืออื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า "ติดต่อเรา" หรือการอีเมล์หรือโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าของเว็บไซต์
ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน
10-30 นาที


การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 
ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ www.freebirdtravel.com ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัท  โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากบริษัท ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่บริษัท กำหนด โดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่งอีเมล์มาที่ freebirdtravel@gmail.com

 

เว็บไซต์ของบริษัท ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง บริษัท อาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัท จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้
ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล
 
1) วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
2) การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ
3) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม
4) ประเภทของการสืบค้น  ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท

 

www.freebirdtravel.com  อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น บริษัท อาจใช้ระบบ "คุกกี้" ( cookie)
ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ
บริษัท โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้
• [หมายเลขไอพี (IP Address)
ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง
• Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม
เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time)
เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของบริษัท (Referring Website)]

 

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ www.freebirdtravel.com นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัท และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ และนำไปใช้
เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์


อย่างไรก็ตามในกรณีที่
บริษัท ต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัท จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง
 หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัคร

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่
• Email เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร
ฯลฯ (โปรดระบุ)

ให้กับเว็บไซต์บริษัท ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์บริษัท แล้ว

 บริษัท จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ และจะปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด


ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของ
บริษัท จะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่บริษัท และท่านยังคงมีการติอต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่ง e-mail มายังบริษัท บริษัท จะเก็บเนื้อหาใน e-mail ที่อยู่ของ e-mail และการโต้ตอบ e-mail ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัท ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ www.freebirdtravel.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้
บริษัท จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่
1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์บริษัท ในการดำเนินการ
หรือ
2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง
หรือ
3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ
ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์
 
www.freebirdtravel.com อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัท ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในการณ์นี้ทางเว็บไซต์ www.freebirdtravel.comจะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ

                เว็บไซต์ www.freebirdtravel.comอาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของบริษัท และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัท ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัท หรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัท นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ www.freebirdtravel.com ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ www.freebirdtravel.com ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของบริษัท องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัท ด้วยเช่นกัน


กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล 
เว็บไซต์
 www.freebirdtravel.comจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ


การรักษาความถูกต้องของข้อมูล
เว็บไซต์
 www.freebirdtravel.com มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัท ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย โดยท่านสามารถแก้ไขข้อมูลที่่ผิดพลาดด้วยการติดต่อ บริษัท ฟรีเบิร์ด ทราเวิล แอนด์ ทัวร์ จำกัด
ที่อยู่
 : 161/28 หมู่บ้านกลางเมือง สุขุมวิท 77 ซอย อ่อนนุช17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร  : 02-0488785-7                        Fax   : 02-0488788
Hotline : 085-1511000
E-Mail   : freebirdtravel@gmail.com

5. นโยบายการแก้ปัญหาขอร้องเรียนและข้อพิพาท

เมื่อเกิดเรื่องร้องเรียนและข้อพิพาทขึ้นลูกค้าสามารถแจ้งเรื่องเพื่อขอความเป็นธรรมได้ดังช่องทางต่อไปนี้

บริษัท ฟรีเบิร์ด ทราเวิล แอนด์ ทัวร์ จำกัด

ที่อยู่  : 161/28 หมู่บ้านกลางเมือง สุขุมวิท 77 ซอย อ่อนนุช17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร  : 02-0488785-7                        Fax   : 02-0488788
Hotline : 085-1511000
E-Mail   : freebirdtravel@gmail.com

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้
โดยติดต่อมายัง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)

อีเมล : e-commerce@dbd.go.th

 

Visitors: 426,956