เอกสารขอวีซ่ายุโรปเชงเก้น

 

         

 

เอกสารขอวีซ่ายุโรปเชงเก้น

ใครที่กำลังวางแผนเดินทางไปเที่ยวยุโรปสิ่งสำคัญนอกจากเงินแล้ว นั่นก็คือบัตรผ่านอย่างวีซ่านั่นเอง หากเตรียมเอกสารให้พร้อม ครบถ้วน ความสำเร็จในการขอวีซ่าก็อยู่แค่เอื้อม ฟรีเบิร์ด ทราเวิล แอนด์ ทัวร์ ขอแนะนำวิธีเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่ายุโรป อย่างละเอียดสำหรับการเดินทางกับกรุ๊ปทัวร์ เอกสารสำหรับขอวีซ่าเชงเก้นมีอะไรบ้างไปดูกัน


เอกสารการยื่นขอวีซ่ายุโรปที่เป็นสำเนา ผู้สมัคร "ไม่ต้อง" เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารต่างๆ ที่ต้องเตรียมมีดังนี้

1. หนังสือเดินทางเล่มจริง(Passport)

 • อายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป
 • มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
 • หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยมีวีซ่ายุโรปเชงเก้นให้เตรียมไปด้วย
 • หนังสือเดินทางต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป(สีแดงเลือดหมู) เท่านั้น
 • หนังสือเดินทางราชการ(เล่มสีน้ำเงิน) และหนังสือเดินทางทางทูต(เล่มสีแดงสด) รวมไปถึงหนังสือเดินทางประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป(สีแดงเลือดหมู) ไม่สามารถใช้ได้ อยากรู้ไหมว่า พาสปอร์ตไทยแต่ละสีมีความหมายอย่างไร คลิกเลย

 

เตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่ายุโรป ฟรีเบิร์ดทัวร์

 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง

 • ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว(อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นจะเป็นสีเทาใช้ไม่ได้)
 • ถ่ายรูปเปิดหูทั้งสองข้าง(รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) สถานทูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้
 • ห้ามสวมแว่นสายตา
 • ห้ามสวมเครื่องประดับ

3. เอกสารส่วนตัว

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน(กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
 • สำเนาการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล(ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส(กรณีผู้หญิง หากมีการเปลี่ยคำนำหน้าเป็น "นาง" ต้องแนบมา)
 • สำเนาทะเบียนหย่า(กรณีผู้หญิง ถ้าหย่า และหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น "นาง" ต้องแนบมา)
 • สูติบัตร(กรณีเด็กต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตร)

เตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่ายุโรปเชงเก้น ฟรีเบิร์ดทัวร์

 เอกสารขอวีซ่ายุโรปสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า20ปี-ฟรีเบิร์ดทัวร์

4. หลักฐานการทำงาน(จดหมายรับรองการทำงาน)

 • จดหมายรับรองการทำงานต้องทำเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN(ไม่ต้องระบุสถานทูต และประเทศ)
 • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ(อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
 • กรณีพนักงานบริษัท ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
 • กรณีที่เป็นข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
 • กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
 • กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา นั้น ว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา

เอกสารขอวีซ่ายุโรป-ฟรีเบิร์ดทัวร์

5. หลักฐานการเงิน

 • จดหมายรับรองการเงินให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN(ไม่ต้องระบุสถานทูต และประเทศ)
 • สเตทเม้นท์เดินบัญชี(Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ของบัญชีออมทรัพย์(Saving Account) ออกโดยธนาคาร
  ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน(ชื่อภาษาอังกฤษต้องตรงกับพาสปอร์ต) มียอดอัพเดทล่าสุด ณ วันที่ .... ก่อนวันที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินคงเหลือหลักแสนบาท ต้องมีตราประทับจากทางธนาคารทุกหน้า ไม่สามารถพิมพ์เองจากอินเทอร์เน็ตได้
 • หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน(Bank Guarantee) ของบัญชีฝากออมทรัพย์(Saving Account) บัญชีเดียวกัน ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน...นับวันจากวันที่จะยื่นวีซ่า

   

เอกสารขอวีซ่ายุโรป-ฟรีเบิร์ดทัวร์

หมายเหตุ

กรณีต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • Bank Guarantee ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร(ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)
 • กรุณาแนบทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือ หลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

 

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • หนังสือรับรองเงินฝากดังกล่าวข้างต้น


เอกสารขอวีซ่ายุโรป-ฟรีเบิร์ดทัวร์

 

*เอกสารทุกอย่างที่ระบุไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานทูต*

 

 

- 27 JANUARY 2023 -

 

         

 


 

- หากบทความนี้ดีต่อใจ ชวนคนที่คุณรักมาเที่ยวกับฟรีเบิร์ดทัวร์กันค่ะ -   

สนใจโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศคลิกที่นี่ 

 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-6 Hotline 093-570-3000 , 085-151-1000 

    instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour     

 

Visitors: 426,972