วิธีกรอกวีซ่าจีนอย่างละเอียด

         

 

บทความนี้ ฟรีเบิร์ด ทราเวิล แอนด์ ทัวร์ จะมาแนะนำวิธีการกรอกข้อมูลเพื่อขอวีซ่าจีนอย่างละเอียด แบบ step by step  อัพเดทข้อมูลสุดๆ ธันวาคม 2566  ขั้นตอนการกรอกวีซ่าจีน หลักๆ มี 2 ขั้นตอน คือ 1. สร้างบัญชีผู้ใช้ และ Sign in 2. กรอกข้อมูล วีซ่าจีนกรอกยากไหม ตอบเลยว่า กรอกไม่ยาก กรอกวีซ่าจีนได้ทางไหน ตามฟรีเบิร์ดทัวร์ ไปทำกันเลย

how to apply china visa application

เริ่มต้นกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอวีซ่าจีน ให้เข้าไปที่ www.visaforchina.cn  

1. เลือกประเทศที่เราอยู่ เช่น Thailand

2. เลือกเมืองที่เราต้องการไปยื่นวีซ่า มีให้เลือก 2 เมือง คือ Bangkok และ Chiang Mai

3. คลิกที่ Take me to The Website ระบบจะพาเราไปยังเวบไซต์ chinese visa application sevice center

how-to-apply-visaforchina-freebirdtour

 

1. สร้างบัญชีผู้ใช้  / Sign in

กรณียังไม่มีบัญชีผู้ใช้ เราต้องเริ่มต้นที่ขั้นตอน Create Account ก่อนเลย หากท่านใดมีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้วก็ให้ผ่านขั้นตอนนี้ไป แล้วให้ Sign in 

1. เลือก Create Account  

create-account visa for china

 

2. เลือกบุคคล(Individual) กรณีที่ท่านขอวีซ่าในนามบุคคลให้เลือกบุคคล แต่กรณีที่เป็นบริษัททัวร์(Agent) ก็จะเลือกอีกแบบ

3. กรอกอีเมล์

    กรอกรหัสผ่าน(ให้ตั้งรหัสผ่าน ไม่ใช่รหัสเดียวกับรหัสผ่านอีเมล์นะคะ หลักการตั้งรหัสผ่านจะต้องประกอบไปด้วย

    ข้อมูล ตามภาพ)

    ยืนยันรหัสผ่าน

    กรอกรหัสยืนยันของท่าน(ตรงนี้รหัสจะถูกส่งเข้าอีเมล์ ให้ไปนำรหัส 6 หลัก จากอีเมล์มากรอก)

4. ทำเครื่องหมายถูกในกรอบสี่เหลี่ยม

5. คลิกที่คำว่า สร้างบัญชี เท่านี้เราก็จะมีบัญชีสำหรับกรอกเอกสารยื่นขอวีซ่าจีนแล้ว

้visa-china-create-account-freebirdtour

 

 


 

2. Start for Visa(เริ่มต้นกรอกวีซ่าจีน)

หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อย ระบบจะพาเรามายังหน้า Start for Visa(เริ่มต้น) ตรงหน้านี้ เราสามารถ

1. เปลี่ยนภาษาของหน้าเวบตามที่เราถนัดได้ มีให้เลือก 3 ภาษา คือ จีน อังกฤษ และ ภาษาไทย ในบทความนี้จะขอเลือกเป็นภาษาไทย 

2. ประเภทของหนังสือเดินทาง(Please Select Your Passport Type) ถ้าเป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปก็ให้เลือก บุคคลทั่วไป(Ordinary) 

how-to-create-visa-for-china

 

3. อายุของหนังสือเดินทาง ให้เลือก มากกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน (หนังสือเดินทางที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าจีนจะต้องมีอายุมากกว่า หรือเท่ากับ 6 เดือน)

 

 4. ปี เดือน วัน ที่เดินทางถึงจีน

 

5. จุดประสงค์ของการเดินทาง ถ้าไปเที่ยวก็เลือก Tourism(L) วีซ่าจีนแต่ละประเภท จะมีรหัสต่างกัน ข้อมูลตามในวงเล็บเลยค่ะ

6. กดปุ่มเริ่มกรอกแบบฟอร์ม

how-to-create-visa-for-china

 

 


 

3. คำแนะนำ กรุณาอ่านก่อนกรอกแบบฟอร์ม ขอวีซ่าจีน

ก่อนที่จะทำการกรอกแบบฟอร์ม ระบบก็จะมีรายละเอียด ข้อกำหนด คำแนะนำ เกี่ยวกับการยื่นวีซ่ามาให้อ่าน ให้ไล่อ่านไปทีละข้อ แต่ทั้งนี้ และทั้งนั้นให้ดูประกาศของศูนย์ยื่นวีซ่าในหน้าเวบด้วยว่ามีการอัพเดท หรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่

 

1. Basic Documents เป็นเอกสารพื้นฐานที่ต้องเตรียมสำหรับขอวีซ่าจีน ประกอบด้วย 

1.1 Visa Application Form ซึ่งหลังจากที่เรากรอกข้อมูลผ่านออนไลน์เสร็จ ก็ให้ปริ้นท์ใบนี้ออกมา และลงลายมือชื่อในหน้าที่ 1 และ หน้าที่ 8 ให้ตรงกับพาสปอร์ต

1.2 รูปถ่ายสำหรับขอวีซ่าจีน เป็นไฟล์ภาพ เราจะต้องอัพโหลดเข้าไปในระบบ ถ้าไฟล์ผ่าน ตอนยื่นวีซ่า เจ้าหน้าที่ "อาจจะ" ไม่ขอรูปตัวจริง แต่อย่างไร เราจำเป็นต้องเตรียมรูปถ่ายตัวจริงไปในวันยื่นวีซ่าด้วย เพราะเจ้าหน้าที่อาจขอ รูปถ่ายจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด มีพื้นหลังสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน รายละเอียดเพิ่มเติม และขนาดของภาพที่ใช้ยื่นวีซ่าจีน คลิกที่นี่

1.3 ใบนัดหมาย (ตรวจสอบที่หน้าเวบอีกครั้งว่ายังให้มีการนัดหมายเพื่อมายื่นเอกสาร หรือว่ายกเลิกชั่วคราว บางช่วงศูนย์ยื่นวีซ่ามีการยกเว้นไม่ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า)

1.4 หนังสือเดินทางฉบับจริงที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อยหกเดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อยสองหน้า 

1.5 สำเนาหน้าข้อมูลหนังสือเดินทาง และหน้ารูปถ่าย (ขนาด A4)

1.6 Declaration เหมือนเป็นคำประกาศของศูนย์ยื่นวีซ่า ว่าเราได้อ่านข้อกำหนดทั้งหมดที่อยู่ในเวบไซต์นี้ และเข้าใจแล้วใช่ไหม ประมาณว่า ถ้าวีซ่าไม่ผ่านก็ไม่เกี่ยวกับศูนย์นะ วีซ่าจะผ่านหรือไม่ผ่านขึ้นอยู่กับสถานทูต หรือสถานกงสุลเท่านั้น ทางเวบเป็นเพียง ศูนย์บริการยื่นคำร้องขอวีซ่า ดำเนินการโดย China Bridge Group (UK) Limited เท่านั้น หากวีซ่าไม่ผ่านเงินค่ายื่นวีซ่าที่จ่ายมาก็จะไม่ได้คืน และหากได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ให้รีบตรวจสอบความถูกต้องของวีซ่า หากมีข้อผิดพลาด ให้รีบติดต่อศูนย์ยื่นวีซ่าโดยด่วนเพื่อทำการแก้ไข รวมไปถึงหากพาสปอร์ตหายระหว่างขั้นตอนการยื่นวีซ่าศูนย์จะรับผิดชอบอยู่ในขอบเขตแค่ไหน อ่านแล้วเขาให้ปริ้นท์ แล้วลงนามรับทราบ แนบเข้าไปตอนขอวีซ่าด้วย (แต่ตอนเราไปยื่นเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้มีการร้องขอแบบฟอร์มตัวนี้)

1.7 หลักฐานแสดงสถานะทางกฎหมาย กรณีผู้ที่ไม่ได้ยื่นขอวีซ่าในประเทศที่ตนถือสัญชาติอยู่ คุณจะต้องจัดเตรียมต้นฉบับและสำเนาใบรับรองการอยู่อาศัย การจ้างงาน หรือสถานะนักศึกษา หรือใบรับรองการอยู่ตามกฎหมายอื่น ๆ ที่ถูกต้องซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ ศูนย์วีซ่าตั้งอยู่

1.8 สำเนาวีซ่าจีนครั้งก่อน หากคุณเคยได้รับวีซ่าจีนมาก่อน ให้ถ่ายสำเนาหน้าวีซ่าจีนล่าสุดไปด้วย และหากวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเดิม ให้ถ่ายหน้าหนังสือเดินทางเล่มนั้นมาด้วย

1.9 เกี่ยวกับใบสมัครสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สำหรับผู้ขอวีซ่าจีน

1.9.1 ในแบบฟอร์มขอวีซ่าตรงที่เขียนคำว่า “Applicant’s Signature” พ่อและแม่ หรือผู้ปกครองจะต้องเซ็นชื่อให้เรียบร้อย

1.9.2 แนบสำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร

1.9.3 สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของพ่อแม่

1.9.4 หากปัจจุบันชื่อของผู้สมัครหรือของพ่อแม่ ไม่ตรงตามสูติบัตร จะต้องแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลเพิ่มเติม

1.9.5 หากพ่อ และแม่ไม่ได้เดินทางไปจีนพร้อมกับผู้สมัคร พ่อหรือแม่ที่ไม่ได้เดินทางไปจีนจะต้องยื่นหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ โดยสามารถขอเอกสารดังกล่าวที่สำนักงานเขต หรือเขียนขึ้นเองลงในสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางของพ่อแม่ก็ได้ โดยมีเนื้อหาดังนี้

- ชื่อ-สกุลของพ่อแม่

- ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร

- จุดประสงค์ในการเดินทางไปจีน วันที่เดินทางไป-กลับ

- ยินยอมให้บุตรเดินทางไปจีนกับใคร

- พ่อแม่เซ็นชื่อ

- กรุณาเขียนเนื้อหาด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเท่านั้น

 ้how-to-create-visa-for-china

 

2. Supporting Document เอกสารสำหรับใช้ขอวีซ่าจีน

2.1 หลักฐานเกี่ยวกับการเดินทาง

2.1.1 หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

2.1.2 หลักฐานการจองโรงแรม จะต้องมีชื่อผู้เข้าพักปรากฎในเอกสารยืนยันด้วย

2.1.3 รายละเอียดการเดินทางในประเทศจีน

 

 

2.2 กรณีมีการเชิญจะต้องมีจดหมายเชิญสำหรับนักท่องเที่ยวที่ออกโดยหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเทศจีน บันทึกการจองตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) และรายละเอียดกำหนดการเดินทางในประเทศจีน

 

A. คำเชิญที่ออกโดยองค์กร (รวมถึงรัฐบาลในระดับเทศมณฑลขึ้นไป บริษัทและสถาบันสาธารณะ) ควรมี
(1) ข้อมูลของผู้สมัคร (รวมถึงชื่อนามสกุล เพศ วันเกิด ฯลฯ)
(2) รายละเอียดการวางแผนการเยี่ยมชม (รวมถึงวันที่มาถึงและออกเดินทาง สถานที่ที่จะเยี่ยมชม การจัดการที่พัก ฯลฯ)
(3) ข้อมูลของผู้เชิญ (รวมถึงชื่อองค์กรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ที่อยู่ ตราประทับอย่างเป็นทางการขององค์กร ลายเซ็นของตัวแทนทางกฎหมายหรือบุคคล)

 

B. คำเชิญที่ออกโดยผู้เชิญส่วนตัว (รวมถึงพลเมืองจีน ถิ่นที่อยู่จากฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายในจีนแผ่นดินใหญ่) จะต้องจัดเตรียมเอกสารสามชุด

(1) จดหมายเชิญ

(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ด้านหน้าและด้านหลัง) ของผู้เชิญ

(3) หลักฐานแสดงที่อยู่ของผู้เชิญ

 

C. คำเชิญที่ออกโดยผู้เชิญส่วนบุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองจีนและพำนักอาศัยตามกฎหมายในจีนแผ่นดินใหญ่จะต้องเตรียมเอกสารสี่ชุด

(1) จดหมายเชิญ

(2) สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางของผู้เชิญ

(3) สำเนาใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายในประเทศจีน

(4) หลักฐานแสดงที่อยู่ของผู้เชิญ

3. Special notes หมายเหตุ

3.1 ผู้ขอยื่นวีซ่าอาจต้องมาเก็บลายนิ้วมือ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่า ทั้งนี้ให้ดูประกาศ ณ ช่วงเวลานั้น อาจมีการยกเว้นการสแกนลายนิ้วมือสำหรับวีซ่าบางประเภท ในบางช่วงเวลา

3.2 ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ผู้สมัครไม่สามารถแบ่งปันเอกสารประกอบการสมัครได้

ข้อความประมาณนี้ แต่ละท่านต้องอ่านให้ละเอียดอีกครั้ง ที่นี่ เมื่ออ่าน และทำความเข้าใจเสร็จเรียบร้อยก็คลิกที่ Reading completed, starting to fill out the form

 


 

4. เริ่มต้นกรอกแบบฟอร์มยื่นวีซ่าจีน

  • วิธีการกรอกวีซ่านี้ ฟรีเบิร์ด ทราเวิล แอนด์ ทัวร์ ได้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 หลังจากนี้อาจมีการอัพเดท หรือเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม
  • กรุณากรอกข้อมูลในทุกๆ ช่องที่มีเครื่องหมาย * หากช่องไหนไม่ทราบข้อมูล และระบบบังคับให้กรอกก็ให้พิมพ์คำว่า N/A  หรือหากมีช่อง  Not Applicable ก็ให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องนี้
  • กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และกด save ในทุกๆ หน้าที่มีปุ่ม save
  • กรอกข้อมูลทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นว่าข้อที่เป็นชื่อภาษาจีนถ้ามีให้กรอกเป็นภาษาจีน
  • หลังกรอกข้อมูลเสร็จระบบจะให้เราตรวจสอบข้อมูล สามารถแก้ไขโดยคลิกที่คำว่า Edit
  • เมื่อทุกอย่างถูกต้องแล้ว ให้กด submit จากนั้นให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่กรอก ทำการปริ้นท์ เซนต์ชื่อจำนวน 2 จุด คือแผ่นแรก และแผ่นสุดท้าย ตรงคำว่า Applicant's Signature เซนต์ชื่อให้ตรงกับพาสปอร์ต  พร้อมลงวันที่ยื่นวีซ่า หากคุณยังไม่แน่ใจว่าจะไปยื่นวีซ่าวันไหน ยังไม่ต้องใส่วันที่ ให้ไปใส่วันที่ยื่น
  • เมื่อทำการ submit แล้วจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้อีก

 

 

Instructions คำแนะนำการกรอกวีซ่าจีนออนไลน์

หลังจากที่เราอ่านรายละเอียดต่างๆ และคลิกที่  Reading completed, starting to fill out the form แล้วระบบก็จะพามายังหน้า Instructions ให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยม แล้ว กดปุ่ม Apply Now

how-to-create-visa-for-china

 

Personal Information ข้อมูลส่วนตัว

หลังจากกดปุ่ม Apply Now ระบบก็จะพาเรามายังหน้า Personal Information  ในส่วนของ Personal Information จะเป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัวของเรา หน้านี้จะปรากฏอีเมล์ที่เราใช้ในการ login จะปรากฏที่มุมขวาบน รวมทั้ง APPLICATION No ประกอบด้วยตัวอักษร และตัวเลขรวมกัน 19 หลัก นำด้วยตัว BKK ให้จดเลขนี้ไว้ หรือจะ copy แล้ว save ไว้ก็ได้   เมื่อถึงหน้านี้เราก็มาเริ่มต้นกรอกข้อมูลกันเลย

1.1 Upload Photo  คลิกที่ปุ่ม Upload Photo รูปถ่ายที่เป็นไฟล์ digital จะต้องมีความละเอียด ไม่ต่ำกว่า 40 kb ขนาดของภาพจะต้องเท่ากับ หรือมากกว่า 354x472 Pixel สามารถดูขนาดของภาพถ่ายได้ คลิกที่นี่

 how-to-create-visa-for-china

 

คลิกที่ Choose Photo เพื่อใส่รูป

 

  • รูปที่ใส่จะปรากฏตามภาพด้านล่าง
  • สามารถปรับขนาดของรูปโดยเลื่อนไปทางซ้ายให้มีขนาดเล็ก หรือเลื่อนมาทางขวาเพื่อให้มีขนาดใหญ่ ให้พยายามวางรูปหน้าให้อยู่ในวงรีสีฟ้าๆ ตามรูปบน
  • เมื่อได้ขนาดตามต้องการให้กดปุ่ม Finish

how-to-create-visa-for-china

 

ถ้ารูปผ่านจะมีข้อความสีเขียวๆ เขียนว่า the photo meet the photo ปรากฏขึ้นมา 

คำถาม ภาพถ่ายที่เรา upload ผ่านแล้ว ต้องถือภาพถ่ายตัวจริงไปในวันยื่นวีซ่าด้วยหรือไม่ อันนี้แนะนำให้ถือไปด้วยค่ะ เพราะถึงแม้ว่าภาพจะอัพโหลดผ่าน แต่อาจจะไม่ผ่านการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ 

 how-to-create-visa-for-china

 

1.2 Name กรอกข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล(กรอกเป็นภาษาอังกฤษ)

1.2.1 Family Name นามสกุล

1.2.2 Given Name ชื่อจริง

1.2.3 Other name(s) or Former name(s) ชื่ออื่น หรือ ชื่อเดิม ถ้ามี

1.2.4 Chinese name (if applicable, in Chinese) ชื่อจีน ถ้ามีให้พิมพ์เป็นอักษรจีน

1.3 Date of birth วันเดือน ปี เกิด

1.3.1 ปีเกิด(ใส่เป็น ค.ศ.)

1.3.2 เดือนเกิด

1.3.3 วันเกิด

ตรงนี้มีทริกเล็กๆ สำหรับบางท่านที่มีแต่ ค.ศ. เกิด แต่ไม่มีวันที่ และเดือนเกิด เราเลือกใส่เป็น 01/01 แบบนี้ได้ไม่มีปัญหา

 

1.4 Gender เพศ

1.4.1 Male ชาย

1.4.2 Female หญิง


1.5 Place of birth สถานที่เกิด

1.5.1 Country / Region ประเทศ/ภูมิภาค
1.5.2 Province / State จังหวัด/รัฐ
1.5.3 City เมือง กรณีเมือง ถ้าเป็นประเทศไทย บางท่านก็อาจจะงงว่า ควรใส่อะไร แนะนำว่าให้ใส่ อำเภอ หรือเขต ค่ะ

how-to-create-visa-for-china


1.6 Marital status สถานภาพ

1.6.1 Married แต่งงาน

1.6.2 divorced หย่าร้าง

1.6.3 Single โสด

1.6.4 widowed เป็นหม้าย

1.6.5 Other อื่นๆ

 

1.7 Nationality and permanent residence สัญชาติและถิ่นที่อยู่ถาวร

ตรงข้อนี้ ระบบจะให้ระบุสัญชาติปัจจุบัน ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนตามที่ระบุไว้ในหนังสือเดินทาง หากคุณมีหรือเคยถือสัญชาติอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ก็ให้ตอบด้วย

1.7.1 Nationality สัญชาติ ระบบจะมี drop down list ให้เลือก ถ้าเป็นถือสัญชาติไทย ก็เลือก Thailand
1.7.2 National ID number หมายเลขประจำตัวประชาชน
1.7.3 Do you have any other nationality? คุณมีสัญชาติอื่นไหม?
1.7.4 Do you have permanent residence of any other country or region? คุณมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศหรือภูมิภาคอื่นหรือไม่?
1.7.5 Have you ever held any other nationality? คุณเคยถือสัญชาติอื่นหรือไม่?

 

ข้อ 1.7.3-1.7.5 ถ้าเราตอบ No. ก็ไม่ต้องใส่ข้อมูลอะไรเพิ่ม แต่หากตอบ Yes ระบบจะมีให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม

 how-to-apply-visa-for-china

 

1.8 Passport เป็นการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของพาสปอร์ต หรือหนังสือเดินทาง

1.8.1 Type of passport / travel document ประเภทของพาสปอร์ต มีให้เลือก ดังนี้

Ordinary(ธรรมดา) หน้าปกสีน้ำตาล ออกให้สำหรับประชาชนทั่วไป(นักท่องเที่ยวทั่วไปอย่างเราๆ มักจะเป็นแบบนี้ค่ะ)

อยากรู้ไหมว่า พาสปอร์ตแต่ละสีมีความหมายว่าอย่างไร คลิกเลย

 

1.8.2 Passport / travel document number เลขพาสปอร์ต หรือเลขของหนังสือเดินทาง

1.8.3 Issuing country or region ประเทศที่ออกพาสปอร์ต

1.8.4 Place of issue สถานที่ออกพาสปอร์ต (ก็คือจังหวัดที่เราไปทำพาสปอร์ตค่ะ บางท่านทำที่กรุงเทพฯ ก็ใส่ Bangkok บางท่านทำที่เชียงใหม่ เป็นต้น)

1.8.5 Expiration date ปี เดือน วัน ที่หมดอายุของพาสปอร์ต

 

1.9 Current occupation อาชีพปัจจุบัน เมื่อคลิกที่ drop down list จะมีรายชื่ออาชีพขึ้นมาให้เลือก

 

1.10 Annual income ระบุรายได้ต่อปี

1.10.1 ระบุรายได้ต่อปีของคุณ  เราต้องแปลงเงินไทยเป็นสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่ง ใน 3 สกุล ที่เขาให้เลือก

1.10.2 เลือกสกุลเงิน มีให้เลือก 3 สกุล คือ

RMB มาจาก Renminbi(เหรินหมินปี้) เป็นชื่อสกุลเงินอย่างเป็นทางการของจีน หรือถ้าในประเทศไทยเวลาเราไปร้านแลกเงินเราจะมักไม่เห็น RMB แต่จะเห็นเป็น CNY ซึ่งก็คือตัวเดียวกัน ส่วนอีกคำที่เราคุ้นหู ก็คือ หยวน(yuan) หยวน เป็นหน่วยเงินหนึ่งของสกุลเงินของจีน

USD ดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการของสหรัฐ

EUR ยูโร เป็นสกุลเงินของสหภาพยุโรป

หรือถ้าไม่อยากใส่ข้อมูลตรงนี้ก็ให้ทำเครื่องหมายถูกที่คำว่า Not Applicable

1.11 Work experience in the past 5 years(list in reverse chronological order) ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (เรียงจากล่าสุด)

1.11.1 ปี/เดือน/วัน ที่เริ่มทำงาน

1.11.2 ปี / เดือน / วัน ที่สิ้นสุด(ถ้าปัจจุบันยังทำงานอยู่ที่เดิม ยังไม่เปลี่ยนที่ทำงาน ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ Up to now)

1.11.3 ชื่อบริษัท

1.11.4 ที่อยู่บริษัท

1.11.5 เบอร์โทรศัพท์ของบริษัท

1.11.6 ตำแหน่ง

1.11.7 หน้าที่

1.11.8 ชื่อหัวหน้างาน

1.11.9 เบอร์โทรหัวหน้างาน

ถ้าใน 5 ปี ที่ผ่านมาเราทำงานมากกว่า 1 ที่ ก็ให้คลิกที่ปุ่ม Add เพื่อเพิ่มสถานที่ทำงาน แต่ถ้าใน 5 ปี ทำงานแค่ที่เดียว ก็ไม่ต้อง Add เพิ่ม

 

1.12 Highest level of education ระดับการศึกษาสูงสุด

1.12.1 Name of school ชื่อโรงเรียน / ชื่อสถาบันการศึกษา
1.12.3 Diploma / Degree ใช่ระดับการศึกษาที่คุณจบ
1.12.5 Major วิชาเอก

 

how-to-create-visa-for-china

1.13 Current residence address ที่อยู่ปัจจุบัน
1.13.1 Country / Region ประเทศ/ภูมิภาค
1.13.2 Province / State จังหวัด/รัฐ
1.13.3 City เมือง
1.13.4 Postcode รหัสไปรษณีย์
1.13.5 No. / Street / Avenue เลขที่ / ถนน / อเวนิว
1.13.6 Mobile phone number เบอร์มือถือ
1.13.7 Phone number หมายเลขโทรศัพท์ country code ถ้าเป็นประเทศไทยก็ใส่ +66
1.13.8 E-mail address อีเมล์

 

1.15 Father ข้อมูลเกี่ยวกับบิดา

1.15.1 Family name นามสกุลบิดา

1.15.2 Given name(s) ชื่อบิดา

1.15.3 Nationality สัญชาติ

1.15.4 Date of birth ปีค.ศ. / เดือน / วันที่ เกิด ของบิดา (บิดาบางท่านมีแต่ค.ศ.เกิด แต่ไม่มีวันที่ กับเดือน สามารถเลือกใส่เป็น 01/01)

1.15.5 Address ที่อยู่ของบิดา

1.15.6 ถ้าที่อยู่ของบิดาเหมือนที่อยู่ของเราที่กรอกไว้ข้างต้น ก็ไม่ต้องกรอกใหม่  แต่ให้มาทำเครื่องหมายถูกที่ช่องSamen applicant address

1.15.7 Is your father in China? บิดาของคุณอยู่ที่จีนไหม ถ้าตอบว่า yes ระบบจะถามว่าสถานะในจีนของบิดาคืออะไร

how-to-apply-visa-for-china

 

 

1.16 Mother ข้อมูลเกี่ยวกับมารดา

1.16.1 Mother name นามสกุลมารดา

1.16.2 Given name(s) ชื่อมารดา

1.16.3 Nationality สัญชาติ

1.16.4 Date of birth ปีค.ศ. / เดือน / วันที่ เกิด ของมารดา (มารดาบางท่านมีแต่ค.ศ.เกิด แต่ไม่มีวันที่ กับเดือน สามารถเลือกใส่เป็น 01/01)

1.16.5 Address ที่อยู่ของมารดา

1.16.6 ถ้าที่อยู่ของมารดาเหมือนที่อยู่ของเราที่กรอกไว้ข้างต้น ก็ไม่ต้องกรอกใหม่  แต่ให้มาทำเครื่องหมายถูกที่ช่องSamen applicant address

1.16.7 Is your mother in China? มารดาของคุณอยู่ที่จีนไหม ถ้าตอบว่า yes ระบบจะถามว่าสถานะในจีนของบิดาคืออะไร

how-to-create-visa-for-china

 


1.17 Child ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร

1.17.1 Child name นามสกุลบุตร

1.17.2 Given name(s) ชื่อบุตร

1.17.3 Nationality สัญชาติ

1.17.4 Date of birth ปีค.ศ. / เดือน / วันที่ เกิด ของบุตร 

1.17.5 Address ที่อยู่ของบุตร

1.17.6 ถ้าที่อยู่ของบุตรเหมือนที่อยู่ของเราที่กรอกไว้ข้างต้น ก็ไม่ต้องกรอกใหม่  แต่ให้มาทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง Samen applicant address

* หากไม่มีบุตร ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ Not Applicable  

ถ้ามีบุตรหลายคนให้กดปุ่ม Add ด้านล่างขวา เพื่อใส่ข้อมูลชื่ออื่นๆ เข้าไป

 

 

1.18 Do you have any immediate relatives, not including parents, in China? คุณมีญาติสายตรงที่ไม่ใช่พ่อแม่อยู่ในประเทศจีนหรือไม่ 

หลังจากตอบเสร็จให้กดปุ่ม Save และกดปุ่ม Next ตรงจุดนี้มีข้อสังเกต หากเรามีการทำเครื่องหมายถูกที่ Not Applicable ในส่วนใดส่วนหนึ่ง  "บางครั้ง" ขอใช้คำว่า "บางครั้ง" ระบบจะไม่ให้เราไปต่อ เพราะมันจะถามหาเหตุผลว่าทำไม หรือกรุณาระบุเหตุผล คือเอาไงดีล่ะ เราไม่มีบุตรเราก็ทำเครื่องหมายถูกที่ Not Applicable แล้วมาให้เราระบุเหตุผล 5555 จะระบุอะไรดีนะ จะบอกว่าก็ไม่มีสามี ก็เลยไม่มีบุตรมันก็ดูจะเวิ่นเว้อ ก็อาจให้เขียนไปว่า N/A

 

 

 


 

Type of Visa ประเภทของวีซ่าจีน

2.1 Types of visa and major purpose of your visit to China ประเภทของวีซ่า และวัตถุประสงค์หลักในการมาเยือนประเทศจีน

ตรงนี้จะมี drop down list ให้เราเลือก ประเภทวีซ่าที่เราต้องการยื่นขอ ถ้าไปเที่ยวก็ให้เลือกประเภทวีซ่าเป็นแบบ (L)Tourism เพื่อท่องเที่ยว เมื่อเลือกแบบนี้จะมีข้อความย่อยถามเพิ่มอีกว่า Independent tourist(ไปเที่ยวอิสระ หรือไปเที่ยวด้วยตัวเอง) หรือ Group member(ไปเที่ยวกับกรุ๊ป) เช่นเดียวกัน ถ้าเราเลือกแบบอื่นๆ ก็จะมีคำถามย่อยๆ ถามเพิ่มเติม

 

2.2 Visa Details รายละเอียดวีซ่า

2.2.1 Expected to travel to China within คาดว่าจะเดินทางไปประเทศจีนภายในกี่เดือน เช่น 3 เดือน วีซ่าท่องเที่ยวจีนมักจะไม่ออกล่วงหน้าให้นักท่องเที่ยวนาน ดังนั้น นักท่องเที่ยวควรวางแผน และไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าล่วงหน้านานๆ ไม่ควรเกิน 3 เดือน 

 

2.2.2 Entries คุณจะขอวีซ่าเข้าออกกี่ครั้ง Single เข้าออก 1 ครั้ง, Double เข้าออก 2 ครั้ง, Multiple เข้าออกหลายครั้ง

ซึ่งวีซ่าแต่ละประเภทจะได้รับอนุญาตให้เข้าออกไม่เหมือนกัน เช่น

วีซ่าท่องเที่ยว(Tourist Visa หรือ L) จะสามารถขอวีซ่าได้แค่ 2 แบบ คือ 

Single เข้าออก 1 ครั้ง วีซ่ามีอายุ 90 วัน สามารถพำนักในจีนได้ไม่เกิน 30 วันต่อครั้ง

Double เข้าออก 2 ครั้ง วีซ่ามีอายุ 180 วัน  สามารถพำนักในจีนไม่เกิน 30 วันต่อครั้ง 

แต่ก็มีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า สาวประเภทสอง จะไม่สามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบ Double ได้ จะสามารถขอได้แบบ Single และพำนักอยู่ในจีนได้เพียง 7 วัน เท่านั้น

2.2.3 Expected stay for จำนวนวันที่จะพักต่อครั้ง กรณีที่ขอวีซ่าเข้าออก 2 ครั้ง ให้ใส่จำนวนวันสูงสุดที่จะพัก เช่น ครั้งแรกที่เดินทางไปจีน จะพำนัก 5 วัน ครั้งที่สอง 8 วัน Expected stay for กรณีขอวีซ่าเข้าออก 2 ครั้ง จึงต้องใส่ 8 วัน

how-to-create-visa-for-china

ประเภทของวีซ่าทั้งหมด
(M)Commercial trade activities กิจกรรมการค้าเชิงพาณิชย์
(F)Exchange, visits, study tours or other relevant activities แลกเปลี่ยน เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(Q1)Family member or relative of Chinese citizen(s) or foreigner(s) with permanent residence status in China (more than 180 days) เยี่ยมเยียนสมาชิกในครอบครัวหรือญาติของพลเมืองจีนหรือชาวต่างชาติที่มีสถานะการพำนักถาวรในประเทศจีน (มากกว่า 180 วัน)
(Q2)Family member or relative of Chinese citizen(s) or foreigner(s) with permanent residence status in China (no more than 180 days) เยี่ยมเยียนสมาชิกในครอบครัวหรือญาติของพลเมืองจีนหรือชาวต่างชาติที่มีสถานะการพำนักถาวรในประเทศจีน (ไม่เกิน 180 วัน)
(S1)Family member of foreigner(s) staying or residence in China or person who needs to come to China for personal matters (more than 180 days) เยี่ยมเยียนสมาชิกในครอบครัวของชาวต่างชาติที่อยู่หรืออาศัยอยู่ในจีน หรือบุคคลที่จำเป็นต้องมาประเทศจีนเพื่อเรื่องส่วนตัว (มากกว่า 180 วัน)
(S2)Family member of foreigner(s) staying or residence in China or person who needs to come to China for personal matters (no more than 180 days) สมาชิกในครอบครัวของชาวต่างชาติที่อยู่หรืออาศัยอยู่ในจีน หรือบุคคลที่จำเป็นต้องเดินทางมาประเทศจีนเพื่อเรื่องส่วนตัว (ไม่เกิน 180 วัน)
(Z)Work ทำงาน
(X1)Long term study (more than 180 days) ศึกษาระยะยาว (มากกว่า 180 วัน)
(X2)Short term study (no more than 180 days) ศึกษาระยะสั้น (ไม่เกิน 180 วัน)
(J1) Resident foreign journalist of permanent office of a foreign news agency in China เป็นวีซ่าสำหรับผู้สื่อข่าวที่พำนักเป็นเวลา 1ปีขึ้นไป ที่อยู่ประจำสำนักงานถาวรของสำนักข่าวต่างประเทศในประเทศจีน 
(J2) Foreign journalist visiting China for short-term news coverage ผู้สื่อข่าวต่างประเทศเยือนจีนเพื่อรายงานข่าวระยะสั้น
(C)Crew member  เป็นวีซ่าสำหรับพนักงานของสายการบิน
(G)Transit เป็นวีซ่าสำหรับของผู้ที่จะเดินทางผ่านประเทศจีนเพื่อต่อไปยังประเทศอื่น
(D)Permanent residence ถิ่นที่อยู่ถาวร
(R)Foreigner of high talent or specialist ชาวต่างชาติที่มีความสามารถหรือผู้เชี่ยวชาญสูง
Diplomatic visa วีซ่านักการทูต
Official visa วีซ่าอย่างเป็นทางการ
Member of diplomatic missions, consular posts and international organizations and their accompanying family members สมาชิกของคณะผู้แทนทางการฑูต สถานทำการกงสุล และองค์กรระหว่างประเทศ และสมาชิกครอบครัวที่ติดตาม
Other purposes วัตถุประสงค์อื่นๆ

 

 

 

2.3 Service คุณจะทำวีซ่าจีนแบบไหน มีให้เลือก 2 แบบ

Normal แบบปกติ หรือแบบธรรมดา ใช้เวลา 4 วันทำการ(นับจากวันที่ยื่นคำร้องที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าจีน)

Express แบบด่วน ใช้เวลา 3 วันทำการ(นับจากวันที่ยื่นคำร้องที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าจีน)

ทั้งนี้จำนวนวันก็อาจจะไม่เป๊ะตามนี้ ขึ้นอยู่กับศูนย์ยื่นวีซ่า  อีกอย่างเวลาเราจะสื่อสารกับใครถึงจำนวนวันที่ใช้ในการยื่นวีซ่าก็มีความแตกต่าง บางคนบอกว่า ยื่นวีซ่าแบบด่วน ใช้เวลาเพียง 2 วัน ...สงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมบอกไม่ตรงกัน คือ 2 วันที่ว่านับจากวันไหน ถ้าจะบอกว่าวีซ่าด่วนใช้เวลา 2 วันทำการ ก็ต้องต่อท้ายด้วยว่าไม่นับวันแรกที่ไปยื่นเอกสาร

 

2.4 Itinerary กำหนดการเดินทาง

2.4.1 Intended date of arrival to China วันที่คาดว่าน่าจะมาถึงประเทศจีน
2.4.2 Arrival train / ship / flight No. รถไฟขาเข้า/เรือ/เที่ยวบินหมายเลข

2.4.3 City of arrival เมืองที่จะเดินทางไปถึง (ให้ใส่เมืองที่เครื่องบินไปลงจอดนั่นแหละ)

how-to-create-visa-for-china

 

2.4.4 Destinations(city) เมืองจุดหมายปลายทาง

2.4.5 ที่อยู่ ให้ใส่ที่อยู่ของที่พัก เช่น โรงแรม

2.4.6 วันที่มาถึงเมืองนี้

2.4.7 วันที่ออกจากเมืองนี้

กรณีที่เราไปหลายวัน และเปลี่ยนเมืองเที่ยวไปหลายๆ เมือง เราจะต้องใส่ที่อยู่เพิ่มเข้าไป โดยการกดที่ปุ่ม Add

how-to-create-visa-for-china

2.4.8 Date of departure from China วันที่เดินทางออกจากประเทศจีน

2.4.9 train / ship / flight No. รถไฟ เรือ หรือเที่ยวบิน ที่ออกจากจีน

2.4.10 City of departure เมืองที่ออกจากจีน

จากนั้นกดปุ่ม Save และกดปุ่ม Next

 


 

Information About Your Intended Trip ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางของคุณ

3.1 Inviting person or organization in China การเชิญจากบุคคล หรือองค์กรในประเทศจีน

3.1.1 Name of person or organization ชื่อของบุคคลหรือองค์กร ที่เชิญเราไป ถ้าไม่มีแต่เราไปเที่ยวของเราเอง ก็ให้ทำเครื่องหมายถูกที่คำว่า Not Applicable ถ้าเราเลือก Not Applicable ข้อ 3.1.2-3.1.8 ก็ไม่ต้องทำแล้วค่ะ
3.1.2 Relationship(s) to you ความสัมพันธ์กับคุณ
3.1.3 Phone number หมายเลขโทรศัพท์
3.1.4 E-mail address ที่อยู่อีเมล
3.1.5 Province / state จังหวัด/รัฐ
3.1.6 City เมือง
3.1.7 Postcode รหัสไปรษณีย์
3.1.8 Invitation Letter of Duly Authorized Unit No. เลขของหนังสือเชิญจากหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจถูกต้อง

how-to-create-visa-for-china

3.2 Emergency contact ข้อมูลติดต่อกรณีฉุกเฉิน
3.2.1 Family name นามสกุล
3.2.2 Given name(s) ชื่อจริง
3.2.3 Relationship(s) to you ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคุณอย่างไร
3.2.4 Phone number เบอร์ติดต่อ
3.2.5 E-mail address อีเมล์

 

3.3 Who will pay for this travel ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้ให้คุณ

มีให้เลือก 3 ตัวเลือก คือ

- Self ออกค่าใช้จ่ายเอง

- Other ผู้อื่น หากมีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ ระบบจะให้เรากรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ ของบุคคลนั้น

- Organization องค์กร หรือหน่วยงาน หากเลือก Organization  ระบบจะให้กรอกชื่อหน่วยงาน, ความสัมพันธ์, ที่อยู่ และประเทศ

 

how-to-create-visa-for-china

 

3.4 Accompanying person(s) ผู้ร่วมเดินทาง

3.4.1 Do you have accompanying person(s) (meaning person(s) using the same passport as yours) คุณมีผู้ร่วมเดินทางหรือไม่ (หมายถึงบุคคลที่ใช้หนังสือเดินทางเดียวกันกับคุณ) มีให้เลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ

- No ถ้าเลือกตอบ ไม่ เราก็ไม่ได้ใช้หนังสือเดินทางเดียวกับใคร ก็ให้ตอบไปเลยว่า No ค่ะ

- Yes ถ้าเลือกตอบ ใช่ ระบบจะให้เราใส่ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับบุคคลนั้น ตามภาพด้านล่าง ถ้ามีหลายคนก็กดปุ่ม Add

how-to-applye-visa-for-china

 

 

3.5 Have you ever been to China? คุณเคยไปประเทศจีนหรือไม่

 

3.6 Previous Chinese visa ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าจีนครั้งก่อน

3.6.1 Have you ever been issued a Chinese visa คุณเคยได้รับวีซ่าจีนหรือไม่ ถ้าตอบว่า yes ระบบจะให้เรากรอกข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าครั้งก่อน ตามภาพด้านล่าง

how-to-apply-visa-for-china

 

 

3.7 Valid visas วีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ

3.7.1 Do you currently hold any valid visas issued by other countries? ตอนนี้คุณถือวีซ่าที่ออกโดยประเทศอื่น ที่ยังไม่หมดอายุหรือไม่ หากตอบ yes ระบบจะมี drop down list มาให้เราเลือกใส่ว่ามีประเทศไหนบ้าง สามารถเลือกใส่ได้มากกว่า 1 ประเทศ 


 

 

3.8 Countries visited in the past 12 months ประเทศที่ไปเยือนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา

3.8.1 Have you travelled to any other countries in the past 12 months? คุณเคยเดินทางไปประเทศอื่นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาหรือไม่? ถ้าตอบ yes ระบบจะมี drop down list ให้เลือกใส่ประเทศ สามารถใส่ได้มากกว่า 1 ประเทศ

 

หลังจากทำข้อ 3.8 เสร็จ ก็ให้กดปุ่ม Save และ กดปุ่ม Next

 


 

Other Information ข้อมูลอื่นๆ

4.1 Have you ever been refused a visa for China, or been refused entry into China? คุณเคยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้าประเทศจีนหรือถูกปฏิเสธเข้าประเทศจีนหรือไม่?

4.2 Has your Chinese visa ever been cancelled? 
วีซ่าจีนของคุณเคยถูกยกเลิกหรือไม่?


4.3 Have you ever entered China illegally, overstayed, or worked illegally? คุณเคยเข้าประเทศจีนอย่างผิดกฎหมาย อยู่เกินกำหนด หรือทำงานผิดกฎหมายหรือไม่?

4.4 Do you have any criminal record in China or in any other country? คุณมีประวัติอาชญากรรมในประเทศจีนหรือในประเทศอื่นหรือไม่

ตรงนี้ถ้าไม่มี ไม่เคย ก็ให้ตอบ No ค่ะ

how-to-apply-visa-for-china

 

 

4.5 Do you have any serious mental disorder or infectious disease? คุณมีโรคทางจิตหรือโรคติดเชื้อร้ายแรงหรือไม่?

4.6 Have you ever visited countries or territories where there is an epidemic in the last 30 days? คุณเคยไปเยือนประเทศหรือดินแดนที่มีการแพร่ระบาดในช่วง 30 วันที่ผ่านมาหรือไม่?

4.7 Have you ever been trained or do you have any special skills in the field of firearms, explosives, nuclear devices, biological or chemical products? คุณเคยได้รับการฝึกอบรมหรือมีทักษะพิเศษในด้านอาวุธปืน วัตถุระเบิด อุปกรณ์นิวเคลียร์ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพหรือเคมีหรือไม่?

4.8 Are you serving or have you ever served in the military? คุณรับราชการหรือเคยรับราชการทหารหรือไม่ ข้อนี้ถ้าตอบว่า yes ระบบจะให้กรอกข้อมูลอีกหลายอย่าง เช่น ประเทศที่รับราชการ ยศ สังกัด ปีที่รับราชการ เป็นต้น

ทุกข้อถ้าข้อไหนตอบ yes ระบบจะให้เราระบุข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 

4.9 Have you served or participated in any paramilitary organization, civil armed units, guerrilla forces or armed organizations, or been its member? คุณเคยปฏิบัติหน้าที่หรือมีส่วนร่วมในองค์กรทหารกึ่งทหาร หน่วยติดอาวุธพลเรือน กองกำลังกองโจร หรือองค์กรติดอาวุธ หรือเคยเป็นสมาชิกหรือไม่


4.10 Do you work for any professional, social or charitable organization? คุณทำงานให้กับองค์กรวิชาชีพ สังคม หรือองค์กรการกุศลหรือไม่?


4.11 Is there anything else you want to declare? มีอะไรอีกที่คุณต้องการประกาศอีกหรือไม่? ถ้าตอบ yes ระบบจะให้เรากรอกข้อมูล

4.12 How are you going to collect your passport?  คุณจะรับหนังสือเดินทางด้วยวิธีใด

 

กดปุ่ม Save และ กดปุ่ม Next

how-to-create-visa-for-china

 

 


 

Review ตรวจทาน

เมื่อมาถึงขั้นตอน Review ก็ถือว่าการกรอกแบบฟอร์มวีซ่าจีนใกล้สำเร็จแล้ว ขั้นตอนนี้ระบบจะให้เราทำการตรวจทานข้อมูลทั้งหมดที่เราพิมพ์ไปว่า ถูกต้องหรือไม่ หรือต้องการแก้ไขที่ส่วนไหนไหม หากต้องการแก้ไข สามารถแก้ไขได้โดยการกดที่คำว่า "Edit" ที่มุมขวาบน ระบบจะให้ทำการตรวจสอบข้อมูลที่ละส่วน เริ่มตั้งแต่

Personal Information

 

Type of Visa และ Information About Your Intended Trip

Other Information

Declaration

Has this application been completed by anyone else on your behalf? บุคคลอื่นกรอกใบสมัครนี้ให้คุณหรือไม่

ตอบ Yes ถ้าคนอื่นกรอกใบสมัครให้เรา

ตอบ No ถ้าเราก็ใบสมัครด้วยตัวเอง

ถ้าตอบ Yes ระบบจะให้เรากรอกข้อมูลของผู้นั้น

 

จากนั้นให้ทำเครื่องหมายถูก ตรง I have read and understand all of the above(ฉันได้อ่านและทำความเข้าใจทั้งหมดข้างต้นแล้ว) จากนั้นกดปุ่ม Submit

how-to-create-visa-for-china

 

ถ้าทุกอย่างถูกต้องให้กดปุ่ม Confirm

how-to-apply-visa-for-china

 

จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Download Form

how-to-create-visa-for-china

 

 


 

หลังจากที่ดาวน์โหลดแบบฟอร์มมาเก็บไว้แล้ว ให้ปริ้นท์ออกมาด้วยเพราะต้องนำไปยื่นที่ศูนย์ยื่นวีซ่า และผู้สมัครต้องเซนต์ชื่อ 2 จุด เอกสารที่ดาวน์โหลดขอแยกเป็นสองชุด คือ

ชุดแรกจะมี 1 ใบ ที่เขียนว่า Confirmation of Online Visa Application ใบนี้จะมี barcode มีรหัสที่ขึ้นต้นด้วย BKK มีรูปของผู้สมัคร และมีข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัคร ให้เซนต์ชื่อในใบนี้ ชื่อที่เซนต์ให้เซนต์เหมือนในพาสปอร์ต

Confirmation_of_Online_Visa_Application


ชุดที่สอง จะมี 6 ใบ เป็นชุดที่เขียนว่า Visa Application Form of the People’s Republic of China ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่เรากรอกไป ใบแรกของชุดที่สอง ก็จะมีรูปของเราปรากฏที่นี่ด้วย ในใบสุดท้ายจะมีจุดที่ให้ผู้สมัครเซนต์ชื่อ ซึ่งเป็นการเซนต์ชื่อจุดที่สอง

ApplyForm-chinaforvisa

 

จากนั้นเราก็นำ Confirmation of Online Visa Application และแบบฟอร์ม Visa Application Form of the People’s Republic of China  พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยื่นวีซ่าจีนได้เลย เป็นอย่างไรบ้างคะ การกรอกวีซ่าจีนด้วยตัวเอง ไม่ยากเลยใช่ไหม ขั้นตอนการขอวีซ่าจีนก็ไม่ยากเช่นกัน ส่วนเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าจีนมีอะไรบ้างนั้น เดี๋ยว ฟรีเบิร์ดทัวร์ จะสรุปให้อีกบทความ พร้อมขั้นตอนการไปยื่นวีซ่าจีนอย่างละเอียด พร้อมกันแล้วก็ไปเริ่มกรอกวีซ่าจีนกันเลย แต่ถ้าท่านไม่มีเวลา สามารถให้ ฟรีเบิร์ด ทราเวิล แอนด์ ทัวร์ เป็นผู้ดูแลให้ท่านได้นะคะ Freebird Travel and Tour รับยื่นวีซ่าจีน วีซ่าท่องเที่ยวจีน สนใจสอบถาม Add line : @freebirdtour

 

         


 

- 15 December 2023 - 


 

- หากบทความนี้ดีต่อใจ ชวนคนที่คุณรักมาเที่ยวกับฟรีเบิร์ดทัวร์กันค่ะ -   

สนใจโปรแกรมทัวร์จีนคลิกที่นี่

 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-6 Hotline 093-570-3000 , 085-151-1000

    instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour      

Visitors: 433,467